Istanbul Government Projects
CONTACT US

Bahçekent │شماره 83-1 اداری

$ 69.000 /

Bahcesehir, Istanbul / Turkey

Request the Catalogue via Whatsapp

اطلاعات پروژه

باهچه کنت با مساحت کل ساخت و ساز 308.809.00 متر مربع از 1506 واحد مسکونی شامل  218واحد  1 + 1 ، 467 واحد 2 + 1 ،  675واحد 3 + 1 و 146واحد 4 + 1 خانه ، 282 واحد تجاری ، 1 مدرسه ابتدایی ، 1 مهد کودک و 1 مسجد.

. کلیه مناطق مسکونی با خدمات تجاری پشتیبانی می شوند

برای دستیابی به انرژی پاک ، استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر در محدوده این پروژه انجام می شود. در همین راستا ، 4 بلوک خورشیدی در بلوک های مشخص شده در پروژه ایجاد می شود و انرژی تولید شده در مناطق عمومی بلوک ها مصرف می شود.

 

Prices

TYPE OF FLATS M² RANGE PRICE RANGE

Unit PlanBahçekent │شماره 83-1 اداری

Location


District: Bahcesehir

City: Istanbul

Country: Turkey